Onder iedere tegel een bewonersinitiatief

De volgende ronde voor Delfshaven Lokaal

‘Als je in Delfshaven een tegel opgelicht, vind je wel een bewonersinitiatief’ was een gevleugelde uitspraak van een ambtenaar in 2015. Maar het was ook een verzuchting, dat niemand een overzicht had van wat er aan lokale organisaties bestond. In dat jaar organiseerde de toenmalige deelgemeente Delfshaven een drukbezochte bijeenkomst over het voorstel van de gemeente voor het ‘Nieuw Rotterdams Welzijn’, de voorloper van het nieuwe welzijnsbeleidskader ‘Heel de Stad 2021-2026’. Vanuit bewoners kwam de ambitieuze oproep om toe te werken naar de verdeling 70-30, waarbij 30% van het welzijnsbudget werd ‘inbesteed’ aan lokale organisaties.

Rotterdam gebied Delfshaven

Terugblik: ontstaan Delfshaven Lokaal
Er waren twee redenen die voor de Delfshaven Coöperatie de aanleiding vormden om Delfshaven Lokaal op te richten, samen met een tiental andere lokale partijen: het vindbaar en zichtbaar maken van alle lokale organisaties/initiatieven in Delfshaven en het versterken van de samenwerking en belangenbehartiging. We zijn nu zes jaar verder en er is de website delfshavenlokaal.nl met daarachter een database van alle organisaties (meer dan 200) en sleutelfiguren (meer dan 500). Met deze database wordt relevante informatieve verspreid, worden bijeenkomsten georganiseerd, contacten gelegd en acties opgezet. Al in 2018 werd de 70-30 bereikt, dankzij verruiming van het budget van Couleur Locale en het aanbod van wmo radar om 10% van haar opdracht lokaal uit te besteden. Delfshaven Lokaal werd al die jaren mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de gemeente, wmo radar, Rabobankfonds en Delfshaven Coöperatie.

Delfshaven Helpt
Toen we in maart 2020 in lockdown gingen vanwege corona, waren het de lokale organisaties die samen met hun partners binnen drie dagen Delfshaven Helpt ‘in de lucht hadden’. Uit recent onderzoek van de Veldacademie [link] bleek dat dit in Delfshaven mogelijk was door de jarenlange opbouw van informele netwerken en samenwerkingsverbanden, waar men elkaar kent, weet wat men aan elkaar heeft en elkaar weet te vinden.

Welzijnscoalitie
Het was ook deze groep van lokale organisaties die in september vorig jaar het initiatief nam voor de Welzijnscoalitie Delfshaven. De belangrijkste ambitie voor de komende jaren in aanloop naar de nieuwe welzijnsaanbesteding 2022-2027 is de ‘wijk, tenzij’. Geef lokale organisaties meer (financiële) ruimte om een steeds groter deel van het welzijnswerk in de wijk zelf uit te voeren. En schakel een institutionele welzijnsaanbieder alleen in voor de dingen die je als wijk (nog) niet kunt.

Deze coalitie van zo’n 60 lokale organisaties neemt nu het voortouw om de samenwerking rond welzijnswerk verder uit te bouwen.

Nieuwe fase Delfshaven Lokaal
Voor Delfshaven Lokaal breekt er daarom een nieuwe fase aan. Naast die coalitie is er nog steeds die veel bredere groep van meer dan 200 kleine en grote partijen, van bewonersinitiatief tot organisatie, die vaak al jarenlang actief zijn in de wijk op vele andere terreinen, zoals groen, gezondheid, onderwijs, kunst en cultuur, en sport. En nog iedere dag kun je onder die spreekwoordelijke tegel een nieuw initiatief vinden. Delfshaven Lokaal blijft zich daarom ook voor de komende jaren als doel stellen om juist die kleine, nieuwe organisaties zichtbaar en vindbaar te maken en te verbinden met de talloze netwerken in de wijk. Anders gezegd: we blijven voortbouwen aan de informele netwerken om uitwisseling van informatie en inspiratie te faciliteren. Die netwerken zijn cruciaal voor een veerkrachtige wijk waarin de bestaande samenwerkingsverbanden zich verder ontwikkelen en er ook steeds weer nieuwe ontstaan.

Delfshaven Lokaal

Delfshaven Lokaal

Met Delfshaven Lokaal werkt Delfshaven Coöperatie aan welzijn en samenwerking van lokale organisaties en sociale ondernemers.

Lees meer
Welzijnscoalitie

Welzijnscoalitie

Lokale bewonersinitiatieven bouwen samen al jaren aan welzijn in Delfshaven. Onder druk van corona bloeide Delfshaven Helpt op, een netwerk van betrokken wijkpartners.

Lees meer
Nieuw Rotterdams Welzijn 2018

Nieuw Rotterdams Welzijn 2018

De gemeente wil het welzijnswerk in de wijken organiseren, dichtbij de bewoners. Uit de ervaringen met de aanbesteding Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) in 2016 blijkt dat grote welzijnsaanbieders onvoldoende in staat zijn om tot samenwerking te komen met sociaal ondernemers en wijkinitiatieven.

Lees meer
test