10-16 u/maand                                  

Interesse? Mail cv en brief aan: info@delfshavencooperatie.nl

Delfshaven Cooperatie Ons werk laat zich in het kort omschrijven als: gebiedsontwikkeling door sociaaleconomische ontwikkeling, het bundelen van geldstromen voor meer maatschappelijk rendement, lange termijn waardeontwikkeling, het koppelen van bewonersinitiatieven aan institutionele partijen en werkende weg werken; aansluiten bij de energie die er is en het doen met wat er mogelijk is, al is er geen omvattend plan.

Delfshaven Coöperatie zorgt voor slimme verbindingen tussen mensen en organisaties. Hierdoor ontstaan dwarsverbanden die effectieve en blijvende oplossingen geven, maatschappelijke winst en kostenbesparingen, een weerbare en aantrekkelijke wijk. Delfshaven Coöperatie is initiator en verbinder. Ze zorgt voor de lijm tussen de voegen van de diverse activiteiten in de wijk en speelt een actieve rol om de wijk aantrekkelijker en ondernemender te maken. Delfshaven Coöperatie zorgt ervoor dat allerlei verschillende mensen (kunnen) meedoen.

Stichting en bestuur: Delfshaven Cooperatie is sinds 2015 een stichting en blijft volop in ontwikkeling. Het huidige vierkoppige bestuur is zeer betrokken. Ze is, naast de formele positie en taken die ze heeft, vooral onderling bereidwillig sparringpartner en ook voor de omgeving. Het bestuur is meewerkend in de uitvoering (wijk). Als bestuur vergaderen we eens per twee maanden. De raad van toezicht komt twee keer per jaar samen. Verder komt het bestuur regelmatig informeel in de wijk bijeen, samen met diverse netwerkpartners. De tijdsbesteding zal minimaal 6 uur per week bedragen, mede afhankelijk van de eigen initiatieven op projectbasis.

Je gaat samenwerken met vier andere bestuursleden: Robbert de Vrieze, Milja Kruijt, Marte Kappert en Patrick Boel. Patrick Boel is de huidige penningmeester en zal verder betrokken blijven als algemeen bestuurslid. Er is ondersteuning voor bestuur en communicatie door Madelon Stoele.

Aanleiding Onze huidige penningmeester gaat met sabbatical. Dat zien we als een mooie aanleiding om plek te maken voor een nieuw persoon. De formele overdracht van de functie vindt plaats rond 1 januari 2020. Hij zal dan tot juni van dat jaar actief beschikbaar om taken en verantwoordelijkheden over te dragen. Op dit moment wordt gewerkt aan de oprichting van het Administratiekantoor Delfshaven (ADH) die de boekhouding kan overnemen. De nieuwe penningmeester kan zich dan richten op zijn/haar kerntaak.

Profiel Het bestuur is verantwoordelijk voor budgetten die door partners en andere partijen beschikbaar worden gesteld (bijna €300.000,- in 2019). Begroting en uitgaven boven €2.500,- worden goedgekeurd door de raad van toezicht. Eén persoon bereidt de beslissing die over het geld gemaakt wordt voor: dat ben jij, de penningmeester. Je vertaalt de inhoud naar een financieel overzicht. Wat is er wel en niet mogelijk? De penningmeester geeft antwoord in cijfers. Je beschikt over een goed financieel inzicht en kunt het werk van de boekhouder op kwaliteit beoordelen. Met projectleiders van grotere projecten maak je afspraken over budgetten en verantwoording. Je bent inhoudelijk betrokken bij de wijk en daarmee ook bij diverse projecten van Delfshaven Cooperatie.

Heb je onvoldoende kennis en ervaring, maar heb je wel genoeg affiniteit en de interesse om je verder te bekwamen? Dan is er ondersteuning en begeleiding ‘on the job’ mogelijk.

Functie- eisen

* Geeft richting en sturing op financieel vlak en is formeel verantwoordelijk.

* Stelt het jaarplan en jaarrekening op, toetst en bewaakt deze en doet dit in nauw overleg met de overige bestuursleden.

* Eindverantwoordelijk voor de boekhouding.

* Eindverantwoordelijk voor de financiële administratie, betalingen en facturatie.

* Ervaring met het aanvragen van subsidies en fondsen.

* Verantwoordelijk voor aanvragen, toekenning en monitoring wijkfonds.

* Financiële verslaglegging in samenwerking met de boekhouder.

* Coordinatie partnerbijdragen, budgetbewaking en opdrachtverlening bij projecten.

* Oppakken dverse fiscale en juridische aangelegenheden.

Wij bieden

  • Een onbezoldigde functie. Wel is er een onkostenvergoeding (vrijwilligersvergoeding) tot maximaal € 140,-/maand en maximaal € 1.700,-/jaar.
  • Werken in een bijzondere, vooroplopende netwerkorganisatie op het vlak van integrale gebiedsontwikkeling.
  • Werken in de wijk met veel verschillende mensen en achtergronden (bewoners, ondernemers, ambtenaren, politici, bestuurders, beroepskrachten, welzijnswerkers).
  • Als bestuurslid kun je betaalde werkzaamheden uitvoeren voor specifieke projecten/activiteiten.

Interesse in deze functie? Mail cv en brief aan: info@delfshavencooperatie.nl

test