Samen een volgende fase in

door Jetze van der Ham en Yvonne Neef

Acht en een half jaar na haar oprichting heeft Delfshaven Coöperatie zich geworteld in het netwerk in Delfshaven. Geplant in Bospolder-Tussendijken reiken wortel en tak inmiddels tot buiten Delfshaven. Zowel aan de institutionele zijde als in de leefwereld van bewoners heeft Delfshaven Coöperatie een belangrijke functie. De kern hiervan ligt in het samenbrengen en verbinden van inzet en mensen die vanuit beide perspectieven werken aan waar ook Delfshaven Coöperatie zichzelf op richt: waardecreatie en duurzame ontwikkeling van de wijk. 

Raad-van-toezicht Delfshaven Cooperatie

De inzet van Delfshaven Coöperatie heeft Delfshaven verrijkt met een sterke sociale structuur waarin ondernemers, inwoners en andere buurtgenoten groeien en verbeteren. Dit succes is vooral bereikt door de tomeloze inzet van het bestuur van Delfshaven Coöperatie. Na 8,5 jaar ontstaat er nu een natuurlijk moment om na te denken over de doorontwikkeling en de rol van het bestuur daarin. Met deze steunbetuiging geeft de Raad van Toezicht haar visie op de successen van Delfshaven Coöperatie, het bestuur en de volgende fase.

Het succes van Delfshaven Coöperatie

Vanuit de ambitie om zowel de leef- als de systeemwereld duurzaam te verbeteren, vervult Delfshaven Coöperatie een dubbelrol. Enerzijds is zij vertegenwoordiger van en ondersteunend aan bewoners en bewonersinitiatieven. Anderzijds is zij partner van lokale initiatiefnemers en gemeente in de institutionele aanpak. Delfshaven Coöperatie onderscheidt zich in de motivatie voor (sociale) vernieuwing en haar gerichtheid op overdracht van successen, veranderingen, kennis en vaardigheden aan bewoners. Hiervoor wordt Asset Based Community Development (ABCD) niet alleen toegepast, maar ook werkendeweg verrijkt en doorontwikkeld. Het succes van deze ontwikkeling toont zich in de actieve groepen in de wijk, die zich ontfermen over publieke waarden en ‘commons’. In alternatieven voor niet effectief gebleken mechanismen in de institutionele aanpak. En vooral in het vruchtbaar maken van het niemandsland tussen publieke en private belangen, middelen en systemen.

Dit levert een aantal resultaten op:

 • de sociale cohesie (binnen en tussen groepen) in Delfshaven heeft een grote impuls gekregen en is van zorg een kracht geworden;
 • de sociale infrastructuur (denk bijvoorbeeld aan de buurthuiskamers) is aantoonbaar versterkt en heeft een stevige basis gekregen;
 • de samenwerking tussen partijen in de wijk geldt landelijk als ‘best practice’ in sociale vernieuwing en verdeling van verantwoordelijkheden/mandaten;
 • voor maatschappelijke thema’s als energietransitie, wijkverbetering en welzijnszorg zijn nieuwe modellen als alternatief voor het bestaande systeem ontwikkeld. Bijvoorbeeld de wijkaanpak van BoTu, de Welzijnscoalitie, Delfshaven Energiecoöperatie en de uitwerking van ABCD. Lokale betrokkenheid vormt het uitgangspunt in al deze modellen.

Succes van Delfshaven Coöperatie; succes van het bestuur

Het bestuur als geheel en alle bestuursleden individueel hebben een belangrijke rol gespeeld in het behalen van deze resultaten. De kracht van het bestuur als geheel is dat de bestuursleden diep geworteld zijn in de wijk, als geen ander aanvoelen wat initiatieven nodig hebben om tot volle wasdom te komen. En dat ze de verbinding weten

te leggen tussen mensen en partijen in de wijk, maar ook tussen de wijk en het stadhuis, projecten en financiers, denkers en doeners. Ze opereren vanuit het doel: praktisch waar het kan en activistisch waar het moet. Op individueel niveau is Robbert de Vrieze degene die het coöperatief ontwikkelen als concept groot maakt en daar vernieuwde ideeën omheen ontwikkelt. Met zijn grote netwerk is hij ook een sterke verbinder. Patrick Boel heeft een sterke verankering in de wijk, kent heel veel mensen en probeert die te activeren en te betrekken bij projecten waar ze zijns inziens waarde kunnen toevoegen. Daarnaast is Patrick het financieel geweten van Delfshaven Coöperatie. En Milja Kruijt werkt vanuit het principe van rechtvaardigheid en gelijkheid. Zij is continue bezig projecten en initiatieven te ondersteunen of ontwikkelen die mensen en groepen doen groeien, weerbaarder en/of zelfstandiger maken. Milja en ABCD zijn te zien als één.

Toekomst van Delfshaven Coöperatie

De Raad van Toezicht streeft ernaar dat in de toekomst de behaalde resultaten in lijn met de missie van Delfshaven Coöperatie worden geborgd en op een duurzame manier worden overgedragen – waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de mensen die de afgelopen periode bergen hebben verzet een punt van aandacht is. Tekenend voor Delfshaven Coöperatie moet het resultaat voorop staan. Een manier om dit proces van doorontwikkeling vorm te geven, is het benoemen van beloftes en vervolgens het markeren van stappen die hiervoor gezet moeten worden.

Belofte voor de leefwereld van bewoners

1. Delfshaven Coöperatie is de primaire partij om beginnende initiatieven op weg te helpen

 • met advies vanuit het netwerk
 • met praktische ondersteuning (penvoerderschap)

2. Delfshaven Coöperatie is een klankbord: advies van andere bewoners om een plan te verbeteren of problemen op te lossen

3. Delfshaven Coöperatie biedt toegang tot de systeemwereld

 • beschikbaarheid contacten bij gemeente, fondsen, corporatie et cetera.
 • goede voorbeelden van aanvragen; ervaring hoe om te gaan met voorwaarden
 • aanbeveling om over een projectidee in gesprek te komen

4. Delfshaven Coöperatie verbindt mensen, partijen en initiatieven

Belofte voor de institutionele wijkaanpak

1. Delfshaven Coöperatie geeft een transparante en open blik op de wijze waarop

2. Delfshaven Coöperatie biedt toegang tot de leefwereld

 • reputatie: aangesloten initiatieven voldoen aan bepaalde kwaliteit
 • duurzaamheid: aangesloten initiatieven worden geholpen vol te houden
 • samenhang: initiatieven maken deel uit van een netwerk dat gericht is op elkaar (en dus de wijk) versterken

3. Alle waarde die wordt gecreëerd, wordt geïnvesteerd in de wijk

Naast deze structurele inzet in de wijk en het bemensen van de taken die hierbij horen, heeft Delfshaven Coöperatie een aantal initiatieven van hoge kwaliteit in eigen stal. Deze initiatieven worden gedragen door zeer betrokken mensen, die vanuit doorontwikkeling een middellange termijn plan maken. Hierin worden, afhankelijk van de wensen, de beoogde resultaten, (financiële) mogelijkheden en de borging, verduurzaming en doorontwikkeling van deze initiatieven beschreven. Concreet is dit plan een uitnodiging voor zowel institutionele partners als wijkbewoners om bij te dragen aan een volgende fase.

Happy Go Lucky

Happy Go Lucky

Happy Go Lucky zijn bijeenkomsten waar je met elkaar in kleine groepjes in gesprek gaat over Botu-kwesties waar je met anderen over van gedachten wilt wisselen. Het is een manier om met elkaar stil te staan bij het proces van samen de buurt mooier maken en van elkaar te leren.

Lees meer
Hoe de herinrichting van een plein van de grond komt

Hoe de herinrichting van een plein van de grond komt

In het hart van de wijk Bospolder ligt een heel groot plein: het Bospolderplein. Op het eerste oog lijken er veel buurtbewoners samen te komen. Maar als je vaker en beter kijkt, is dat telkens hetzelfde kleine groepje. Veel buurtbewoners voelen zich er juist niet thuis.

Lees meer
ABCD in de praktijk

ABCD in de praktijk

ABCD in de praktijk Lekker schilderen in de buurtOp 15 oktober was de landelijke Popeldag van ABCD NL. Delfshaven stond in het teken van Gewoon DOEN! Want dat past bij actieve bewoners als Milja Kruijt, Tonny van Sommeren en Carolina Castro.Geen workshop, maar een...

Lees meer
De Roodborstjes

De Roodborstjes

Het roodborstje is een sociaal diertje dat haar rode, hartvormige borst trots en moedig naar voren steekt zodat iedereen haar kan zien. Het roodborstje staat voor vol passie leven vanuit je hart. Het roodborstje komt op voor een fijne leefomgeving voor iedereen.

Lees meer
Een gedicht en schone straten

Een gedicht en schone straten

Er is een bekend Nederlands gedicht dat stelt dat verandering niet begint met grote woorden maar met kleine daden. Met jezelf een vraag stellen. En dan die vraag aan een ander stellen. Campert schreef het in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Lees meer
Veerkracht en overvloed

Veerkracht en overvloed

Veerkracht en overvloed ABCD Community Building in BoTu door Milja Kruijt | 5 februari 2021De afgelopen 10 maanden hebben we meerdere keren onze plannen moeten aanpassen. Er was een intelligente lockdown, een beperkte lockdown, een beperkte lockdown met aanvullende...

Lees meer
Start trainingen Community Building

Start trainingen Community Building

Na de zomer starten er trainingen voor het bouwen van een community voor iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen en die een gezamenlijk impuls aan de wijk wil geven. De trainingen zijn gebaseerd op de ABCD-methode. Die methode gaat uit van gelijkwaardige samenwerking tussen alle betrokkenen in een wijk.

Lees meer
Contouren plan Bospolder Tussendijken

Contouren plan Bospolder Tussendijken

‘Hoe komt Bospolder Tussendijken in tien jaar naar het sociaal stedelijk gemiddelde?’ Dat was de uitdaging die burgemeester Aboutaleb stelde aan het BoTu team van de Stadsmarinier, Wijkorganisatie, Havensteder en Delfshaven Coöperatie. ‘Waarbij geld, bureaucratie of bestaande regels geen bezwaar mogen zijn’, voegde hij er nog aan toe.

Lees meer
Community Building

Community Building

In Bospolder Tussendijken is er de afgelopen twee jaar, naast handhaving, veel aandacht geweest voor versterking van hetgeen er goed gaat. De samenwerking van verschillende partijen, waaronder de stadsmarinier, Havensteder en Delfshaven Coöperatie rondom deze focus heeft grote impact gehad op de wijk.

Lees meer
Hoe staat het met de Wijk BV?

Hoe staat het met de Wijk BV?

In het eerste kwartaal van 2015 werd de Delfshaven Coöperatie opgericht op basis van het gedachtengoed ‘Wijk BV’. Nu, drie jaar later delen we de zoektocht met veel andere partijen in Nederland. Een goed moment voor een korte terugblik en om even stil te staan bij de Wijk BV.

Lees meer
test